Poučení kupujícího

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy
1.Právo na odstoupení od kupní smlouvy
Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou
dopravce převezmete zboží.
Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této
kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem) na
adresu Pplk. Vladimíra Štěrby 1113, Uherské Hradiště – Mařatice nebo e-mailem na pece@institutmekrasy.cz
K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který se nachází jako
Příloha č. 1 obchodních a reklamačních podmínek. V případě zájmu máte možnost vyplnit a zaslat
vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení
o odstoupení od kupní smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky www.institutmekrasy.cz.
Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem,
resp. na jiném trvanlivém nosiči.
Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zaslete sdělení o uplatnění práva na
odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje
na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob
doručení, který nabízíme ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo
k jejich
úplnému poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do
14 dní ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. jejich úhrada
bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s
jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo
po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na adresu sídla společnosti bez zbytečného odkladu a v každém
případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za
zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14-denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží
Ponesete.
Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty
zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným
způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.