Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

Institut mé krásy, Jindřicha Pruchy 1301, Uherské Hradiště, 68601

Marie Machálková – IČO 87130360

 

1.Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů služby uvedené na www.institutmekrasy.cz  v provozovně Institutu mé krásy a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů .

Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

 

 1. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na telefonní hovory, internetové připojení) si hradí zákazník sám. 

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou a je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na objednané ošetření dostavit, informujte o tom předem telefonicky (tel 775591728) nebo e-mailem (kosmetika@institutmekrasy.cz) nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření. 

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem (24 hodin předem) bude Vám účtováno 50% objednané služby, na kterou jste se nedostavil(a). Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou. 

Nedostavíte-li se opakovaně na objednanou službu bez omluvy minimálně 24 hodin předem, vyhrazujeme si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření neobjednat.

Předčasný příchod

K čekání jsou v naší provozovně určeny prostory čekárny. Prosíme Vás, abyste nepřicházeli na ošetření dříve než 15 minut před plánovaným ošetřením. Prosíme Vás o ohleduplnost, pokud probíhá ošetření jiné klientky. 

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním po dohodnutém termínu, bude objednaná služba provedena ve zkráceném rozsahu, tak že skončí v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu výše uvedené aplikovat nelze a pokud přijdete s více než 15 minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí. Zkrácení služby nebo neprovedení služby z důvodu pozdního příchodu zákazníka nemá vliv na cenu objednané služby. Cena služby je účtována podle objednané služby. 

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby na poukaze uvedených nebo ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze plně vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu.  Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Na ošetření hrazené dárkovým poukazem je nezbytné se objednat minimálně 14 dní předem, jinak nejsme schopni garantovat termín do konce platnosti poukazu.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Dárkový poukaz je nezbytné přinést na ošetření. 

Odmítnutí služby

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

 1. a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
 2. b) zákazník se dostaví na ošetření  v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek
 3. c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy 
 4. d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu
 5. e) zákazník se během objednání nebo služby vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu
 6. f) u zákazníka se v minulosti potvrdila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování služby běžně používají. Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

Osobní věci a cennosti

Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do kabiny, kde je poskytována služba, za případné ztráty věcí zákazníka před, během a po ošetření a za věci odložené v prostoru čekárny nebo recepce salon neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách rezervačního systému https://institutmekrasy.snippet.myfox.cz provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

 1. Reklamace služeb

Reklamace se uplatňuje před zaplacením služby. Ve výjimečném případě může zákazník uplatnit reklamaci později. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi. Vzor reklamačního protokolu je k dispozici na vyžádání na recepci provozovny. Podnikatel se vyjádří k reklamaci nejpozději do 30 dní od uplatnění reklamace. 

 1. GDPR

Osobní údaje shromažďujeme z titulu oprávněného zájmu. Osobní údaje neposkytujeme dalším osobám a uchováváme je tak, aby byly chráněny proti zneužití. Pokud požadujete Vaše osobní údaje vymazat z naší databáze, prosím informujete nás osobně na recepci po předchozí dohodě. Požadavek na výmaz Vašich údajů je nezbytné podat písemně na adrese provozovny.

5.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ 

“Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz 

Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.8.2021.

 

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.institutmekrasy.cz

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 11.05.2023

 1. Základní ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) blíže vymezují a upřesňují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé zejména v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou prostřednictvím e-shopu www.institutmekrasy.cz (dále jen jako „e-shop“).
  • Provozovatelem e-shopu a prodávajícím je Marie Machálková IČO:87130360

 

Se sídlem Pplk. Vladimíra Štěrby 1113, Uherské Hradiště, společnost je zapsána v obchodním rejstříku. 

Tel. +420 775591728

e-mail: kosmetika@institutmekrasy.cz

Bankovní spojení: č. účtu 281773648/0300 vedený ČSOB banka a.s., 

(dále jen jako „Prodávající“).

 • Provozní doba Prodávajícího:

Provozovna: Institut mé krásy, Jindřicha Pruchy 1301, Uherské Hradiště

Provozní doba: PO až PÁ 10:00 – 17:00

 • Kupujícím je spotřebitel, tedy každý člověk, který uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámce samostatného výkonu svého povolání (dále jen jako „Kupující“).
 • Pokud osoba, která má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu s Prodávajícím, je podnikatelem, tedy právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují VOP také veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem vzniklé na základě této kupní smlouvy.
 • Produkty se myslí veškeré produkty, které Prodávající ve svém e-shopu nabízí (dále jen jako „produkty“). Bližší popis produktů je uveden na webových stránkách e-shopu (dále také jen „zboží“).
 1. Všeobecné obchodní podmínky
  • VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  • S VOP má Kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky s dostatečným předstihem. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje svůj souhlas s VOP v plném znění.
  • Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se tak řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a souvisejícími předpisy, vše ve znění pozdějších novelizací.
 1. Nabídka produktů, cena, objednávka, uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy, platební podmínky
  • Nabídka, cena
   • Nabídkou produktů se mají na mysli produkty, které Prodávající nabízí prostřednictvím e-shopu.
   • Nabídka je pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
   • Produkty Kupující nakupuje za cenu platnou v době dokončení nabídky. Ceny produktů jsou uvedeny včetně DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě změny DPH po ukončení objednávky je kupující s přihlédnutím ke zvolenému druhu platby povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Případné poplatky za balné, dopravu a dalších souvisejících náklady jsou uvedeny v konečném souhrnu tzv. nákupního košíku.
   • Veškeré změny nabídky produktů a změny cen v e-shopu jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje apod.) platí do vyprodání zásob nebo do odvolání či ukončení akce, přičemž počet akčních kusů je vždy v nabídce uveden, případně je určena doba, po kterou nabídka platí.
 • Objednávka, uzavření kupní smlouvy
  • Objednávku může Kupující vytvořit pomocí formuláře na internetových stránkách e-shopu.
  • Kupující objednává produkty tak, že vybrané produkty v e-shopu Prodávajícího vloží ve zvoleném počtu kusů do tzv. nákupního košíku a následně vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména údaje:
 • Objednávané produkty a jejich množství
 • Způsob úhrady kupní ceny Produktů
 • Kontaktní údaje Kupujícího
 • Požadovaný způsob doručení objednávaných Produktů
 • Informace o nákladech spojených s doručením
  • Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Před odesláním Objednávky má Kupující možnost kontrolovat a měnit veškeré údaje podle bodu 3.2.2. (dále jen jako „objednávka“).
  • Kupující je povinen uvádět pravdivé údaje. Odesláním objednávky Kupující souhlasí se správností zadaných údajů. Odesláním objednávky Kupující vůči Prodávajícímu prohlašuje a zaručuje, že je svéprávný.
  • Odesláním objednávky dojde k závaznému návrhu Prodávajícímu na uzavření kupní smlouvy.
  • Prodávající se zavazuje přijmout návrh Kupujícího na uzavření kupní smlouvy, pokud takový návrh není v rozporu s VOP nebo pokud nemá Prodávající důvod domnívat se, že Kupující kupní smlouvu poruší.
  • Prodávající potvrdí přijetí návrhu emailem na elektronickou adresu, kterou Kupující uvedl v objednávkovém formuláři (dále jen jako „elektronická adresa Kupujícího“). Součástí oznámení o přijetí objednávky jsou i VOP v elektronické podobě.
  • K uzavření kupní smlouvy dochází doručením přijetí objednávky, které Prodávající zašle emailem na elektronickou adresu Kupujícího.
  • Prodávající je oprávněn kdykoliv požádat Kupujícího o opětovné potvrzení objednávky.
  • Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení či náklady telefonické komunikace s prodávajícím zahájené kupujícím) hradí Kupující sám.
 • Způsob dopravy
  • Dodací lhůta, uvedená u produktů, má pouze informativní charakter a není pro Prodávajícího závazná.
  • Prodávající se zavazuje odeslat produkty Kupujícímu v nejbližším možném termínu, orientační termín dodání je uveden v detailu každého produktu. Pokud by byl termín expedice delší, budeme Vás kontaktovat.
  • Odesláním objednaných produktů se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky.
  • O odeslání objednaných produktů Prodávající Kupujícího informuje emailem na elektronickou adresu Kupujícího.
  • Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, způsob dodání určuje Prodávající.
  • Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:
 • Osobní odběr v provozovně Prodávajícího
 • Dodání prostřednictvím soukromé přepravní společnosti 
  • Náklady na dodání jsou 99 Kč za balík
  • V případě, že je smluven zvláštní způsob přepravy na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující náklady takto sjednané přepravy vč. nákladů souvisejících.
 • Platební podmínky
  • Kupující může kupní cenu uhradit následujícími způsoby:
 • V hotovosti při osobním odběru
 • Platební kartou při osobním odběru
 • Bankovním převodem na účet Prodávajícího
 • Platební kartou – Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.
 • Rychlým bankovním převodem – Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.
 1. Uživatelský účet
  • Na základě registrace kupujícího provedené v e-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující objednávat produkty (dále jen „můj účet“).
  • Při registraci v e-shopu je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Má se za to, že údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou správné. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. Práva a povinnosti z kupní smlouvy
  • Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané produkty za sjednanou cenu a Kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.
  • V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo VOP Kupujícím je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pokud si Kupující nepřevezme objednané produkty do 14-ti pracovních dnů nebo ani během náhradního doručení, kupní smlouva se od počátku ruší. V případech dle tohoto článku je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré vzniklé náklady spojené s objednávkou a zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud si jej Kupující nepřevzal.
  • V případě, že je nutné doručovat zásilku z důvodů na straně Kupujícího opakovaně nebo jiným, než určeným, způsobem, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu vzniklé náklady.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Kupující může prodávajícímu zasílat své stížnosti či podněty na email: kosmetika@institutmekrasy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Dodání a převzetí
  • Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovaným produktům jejich převzetím a úplnou úhradou kupní ceny. Okamžikem nabytí vlastnického práva na Kupujícího přechází nebezpečí škody na produktech.
  • Kupující souhlasí s tím, aby mu faktura byla Prodávajícím zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
  • Kupující je povinen při dodání bezprostředně překontrolovat s dopravcem stav zásilky, zejména pak poškození obalového materiálu. Při zjevném poškození či známkách neoprávněného vniknutí do zásilky je Kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Pokud Kupující zjistí, že zásilka není v souladu s kupní smlouvou (je poškozená, neúplná apod.) a převezme jí, je povinen popsat její poškození v předávacím protokolu dopravce.
  • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu emailem nebo telefonicky.
  • Reklamace mechanického poškození produktů, neodpovídajících produktů apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení.
  • Prodávající neručí za poškození produktů vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s 6.3. a 6.4. těchto VOP.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy
 • Odstoupení od smlouvy Kupujícím
  • V souladu s §1829 a násl. Občanského zákoníku má Kupující, v případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím e-shopu), odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, může Kupující odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta se má za zachovanou v případě, že Kupující v jejím průběhu zašle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva ruší od počátku.
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případech:
 • dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího, nebo pro jeho osobu
 • dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • kdy, zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od smlouvy vrátit Prodávajícímu veškeré produkty, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Produkty musí být Prodávajícímu vráceny nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. V případě kosmetických produktů musí být vždy v původním obalu a neotevřené. Pokud Kupující vrátí produkty v rozporu s předchozí větou, je prodávající oprávněn produkty nepřevzít nebo uplatnit právo na náhradu škody (kterou lze započíst postupem dle čl. 7.1.6. VOP).
  • V případě nespokojenosti s Produktem Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží. Kupující je v takovém případě povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy.
  • Odstoupí-li Kupující oprávněně od kupní smlouvy, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupní cena bude v případě bezhotovostní platby Kupujícímu poukázána na účet uvedený kupujícím v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata. V případě platby v hotovosti bude kupní cena vyplacena v hotovosti nebo převodem na bankovní účet.
  • Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující produkty předá nebo prokáže, že je Prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Náklady na vrácení produktů nese v případě odstoupení od smlouvy Kupující.
  • Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto koupené produkty Prodávajícímu, nebudou přijaty, případně budou na náklady Kupujícího zaslány zpět.
 • Odstoupení od smlouvy Prodávajícím
  • V případě nemožnosti splnění potvrzené objednávky ze strany Prodávajícího (např. produkt se již do ČR nedodává, nevyrábí, není možné dodat zboží za původní cenu, nemožnosti dodat produkt do 30 dní od uzavření kupní smlouvy atd.), je Prodávající od uzavřené kupní smlouvy oprávněn odstoupit. V takovém případě bez zbytečného odkladu vrátí Kupujícímu již uhrazenou kupní cenu produktu. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy uvedeným způsobem, Prodávající tuto skutečnost oznámí Kupujícímu bez zbytečného odkladu.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím je Prodávající povinen neprodleně Kupujícího o této skutečnosti informovat na elektronickou adresu Kupujícího. Dále je povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu v plné výši, pokud již byla uhrazena.
 1. Práva z vadného plnění
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, zejména §1914 – 1925 a dále §2161 – 2174 občanského zákoníku.
  • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost.
  • Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady podle bodu 8.1.2.:
 • na vady na produktech prodávané za nižší cenu právě pro tuto vadu
 • na opotřebení produktu způsobené obvyklým užíváním
 • vyplývá – li to z povahy věci
  • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny (Jindřicha Pruchy 1301, Uh. Hradiště). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží včetně popisu vady zboží nebo jak se vada projevuje.
  • Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o nákupu – fakturu, nebo záruční list. Kupující má povinnost vytknout Prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
  • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  • Reklamace včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 1. Ochrana osobních údajů
  • Nakládání s osobními údaji Kupujícího podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novelizací.
  • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro Kupujícího a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů zaškrtnutím možnosti „souhlasím se zpracováním osobních údajů“. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých osobních údajů.
  • Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
  • Pokud by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů takovým způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na www.institutmekrasy.cz nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím internetového prohlížeče Kupující může jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Kupující má tedy kdykoli možnost zakázat zpracovávání cookies pro stránky www.institutmekrasy.cz.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Jazykem kupní smlouvy je pouze český jazyk. Český jazyk je také jazykem komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  • Kupní smlouva bude uložena u Prodávajícího v elektronické formě a nebude Kupujícímu přístupná.
  • Prodávající má právo kdykoliv měnit znění VOP. VOP jsou účinná vždy ode dne jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nových VOP nejsou změnou dotčena.
  • Pro případ, že by některé z ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné, nezpůsobuje neplatnost takového ustanovení neplatnost celých VOP nebo kupní smlouvy.
  • Prodávající i Kupující souhlasí s tím, že obsahuje – li vztah založený kupní smlouvou zahraniční prvek, bude se řídit českým právem s vyloučením kolizních norem a dále se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.
 • Prodávající si vyhrazuje právo kupujícího telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, pro doplnění chybějících či nepřesných údajů apod.
 • Místem plnění ze všech smluvních vztahů je provozovna prodávajícího Jindřicha Pruchy 1301, Uh.Hradiště, 68601  a v případě osobního odběru odběrní místo Prodávajícího uvedené na webových stránkách e-shopu určené, Kupujícím v objednávce.

 

Vaše informace jsou v bezpečí

Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.

Zabezpečená platební brána

Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.

Pomůžeme s výběrem po telefonu

Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.