Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů
dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla“) popisují, které osobní údaje fyzických osob, zejména zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“), jsou zpracovávány při činnosti společnosti Marie Machálková,  IČ: 87130360, se sídlem Pplk. Vladimíra Štěrby 1113, Uherské Hradiště – Mařatice, 68605, Česká republika, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“). Tato Pravidla stanovují druhy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, když využíváte našich služeb nebo s námi uzavíráte jinou smlouvu, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat. Tímto Vás tedy níže informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 16 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Na základě výše uvedeného je Správce oprávněn předat osobní údaje Subjektu údajů následujícím subjektům, popř. kategoriím subjektů:

Osobní údaje Subjektu údajů můžou být dále předávány následujícím kategoriím příjemců:
smluvní přepravci Správce,
dodavatelé Správce,
zaměstnanci Správce,
finanční instituce a pojišťovny,
státní orgány v rámci plnění zákonných povinností Správce stanovených příslušnými právními předpisy,
provozovatel webhostingových služeb.
KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje Subjektu údajů:

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, adresa provozovny, doručovací adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
popisné údaje (např. bankovní spojení, historie objednávek),
přihlašovací informace k účtu, včetně jména, pod kterým na internetu Subjekt údajů vystupuje, hesla a jedinečného uživatelského ID,
osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies ze strany Subjektu údajů,
další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,
další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl.
ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely:

a. plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b. dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady),

c. určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

d. zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu,

e. další marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod. a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,

f. helpdesk (technická podpora)

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

k účelu podle písm. a) výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy (tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat – v nezbytném rozsahu k účelu dle písm. b), c), d) a/nebo e) výše,
k účelu podle písm. b) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce (např. povinnost uchovávání daňových dokladů je 10 let),
k účelu podle písm. c) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy,
v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému Subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle písm. c) výše před skončením takového řízení,
k účelu zasílání obchodních sdělení podle písm. d) výše budou osobní údaje zpracovávány do doby odvolání souhlasu.
k účelům podle písm. e) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na niž Subjekt údajů udělil Správci souhlas dle samostatně odsouhlaseného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů v tomto případě bere na vědomí, že před uplynutím této doby ho může Správce kontaktovat za účelem obnovení jeho souhlasu.
K účelům podle písmene f) bude osobní údaje do okamžiku zodpovězení dotazu, nejdéle však 30 dní. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po uplynutí doby zpracování výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v provozovně a sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů prováděno nebude. Osobní údaje Subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí (tj. zemí mimo EU a EHP).

INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM ÚDAJŮ DLE GDPR
V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají Subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce:

přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),
opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),
omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),
vznést námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 21 GDPR),
právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR),
právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v těchto Pravidlech. Zjistí-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o vysvětlení a/nebo zjednání nápravy.
Žádost je třeba podat písemně zasláním e-mailu na kontaktní údaje Správce: info@mkgroupcz.cz

Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Subjektu údajů obrátit se přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů.

ZÁVĚR
Tato Pravidla Správce se použijí ve vztahu k Subjektům údajů za předpokladu, že nebude mezi třetí osobou a Správcem ujednáno jinak. Správce si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na webových stránkách www.institutmekrasy.cz

Vaše informace jsou v bezpečí

Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.

Zabezpečená platební brána

Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.

Pomůžeme s výběrem po telefonu

Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.